Hint Mitolojisi ve Upanişadlar

Aktiffelsefe Adana şubesi bu hafta Hint mitolojisi ve Upanişadlar konferansını gerçekleştirdi.


Konuşmacı Dr. Mahmut Şansal Hint mitolojisinin beslendiği kaynakları, zaman içerisindeki gelişimini ve bu gelişmenin Hint ve Batı felsefelerine olan etkilerinden bahsetti.

RENE DESCARTES MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

RENE DESCARTES 

MODERN FELSEFENİN VE MATEMATİĞİN BABASI 1596-1650

• 31 mart 1596’da La Haye en Touraine(Bugün La Haye en Descartes)’de doğdu. Babası Bretanya parlementosu üyesiydi. Annesi bir yıl sonra bir çocuk dünyaya getirirken ölmüştü. Descartes’e bir süt annesi ve dadı baktı.
• 1606-1614 arası Cezvit kolejinde okudu Le Fleche’te. P.Charlet tarafından ‘gençlik terbiyesi’ idare edildi. Burada Latince ve Yunanca eğitimle eski eserleri inceliyor

İSLAM FELSEFESİ

İSLAM FELSEFESİ

İslam felsefesi, İslam medeniyetinin düşünce sistemidir.

Varlıkta bütün değişmeler ve şekilleşmelere rağmen değişmeyen aynı kalan vasfı araştırır.

Ana problem olarak öne koyduğu insan hürriyeti meselesini üstün bir prensip olarak kabul ettiği Âlemlerin Rabbi Allah karşısında ele almak ve münakaşa etmekle temelde Kur’an hükümlerine dayanmış bulunmaktadır.

İslam Felsefesi genelde üçe ayrılır:

       1- Tabiat Felsefesi

       2- Meşşai Felsefesi

       3- İşrak Felsefesi

 

 

 

 

 

 

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI

Özel görelilik kuramı ya da izafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905’te ortaya atılan, bir fiziksel büyüklüğün farklı gözlemcilere göre ölçülen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen bir fizik kuramıdır.

Bu kuram, özel bir duruma yani sabit hızlı gözlem çerçevelerine uygulanabilir. Uzay ve zamanın yapısı hakkında çok önemli ipuçları verir.

Kuramın cevap vermeye çalıştığı ana sorular şunlardır:

*Farklı gözlemciler, uzay ve zamanı neden ve ne kadar farklı algılar?

*Belli bir olay, bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman meydana geliyorsa başka bir gözlemciye göre nerede ve ne zaman gerçekleşir?

Pisagor sadece matematikçi miydi?

Güney İtalya Yunan kentleri o dönemde Pers istilasına kapalı olduklarından dolayı avantajlı durumdaydılar. Iamblicus’a göre, Fenike’de Sidon şehrin de doğdu. (M.Ö. 571) ve Kroton’da (497) öldü. Diğer kaynaklarda Samos doğumlu olduğu ve Metapontum’da öldüğü söylenir. Samos’da yaşadı, Yirmi yaşlarında Tales’in tavsiyesiyle önce Fenike sonra da Mısır’a gitti ve 22 yıl burada kaldı

-Babil’de 12 yıl kaldı
-Samos’a geri döndüğünde 56 yaşındaydı

ÖĞRETİLERİ:

Tüm şeylerin sayı olduklarını söylemiştir. Müzikte sayıların önemini ortaya koyan odur. Hipotenüs iki kenarın karesinin toplamıdır. Her şeyin başı birliktir, birlikten sonsuz ikilik çıkar, bunlardan sayılar, sayılardan noktalar, noktalardan çizgiler, çizgilerden düzlem şekiller çıkar, düzlem şekillerden de üç boyutlu şekiller ortaya çıkar, bunlardan da duyumlanabilir cisimler çıkar. Bu duyumlanabilir olanların ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört ögesi vardır, bunlar aralarında değişirler ve birbirlerine dönüşürler, bunlardan akıllı, canlı, küre biçimli evren oluşur, bunun merkezinde de kendisi küre biçimli olan dünya yer alır.

İbn Rüşd Hayatı ve Felsefesi

Asıl adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, felsefe, fıkıh, matematik, astronomi ve tıp alimidir. Kurtuba'da doğmuş ve Marakeş, Fas'ta ölmüştür.

Epiktetos Düşünceler ve Sohbetler

 

            Milattan sonra 50-60 yıllarında Frigya’nın Hierapolis şehrinde, bugünkü Denizli yakınlarında bir kentte doğan Yunan filozofu Epiktetos, köle olarak doğmuş olup, daha sonra Roma’da imparator Neron tarafından azat edilmiştir.

Aktiffelsefe 29. Yıl Sunumu