Ömer Hayyam

ÖMER HAYYAM 

İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom.
1048 yılında İran Nişaburda doğmuş. 1.131 yılında yine aynı yerde ölmüştür. Hayyam adını
babasının mesleğinden almıştır. Babası çadırcıdır ve Hayyam-çadırcı anlamına gelmektedir.
Matematik, astronomi tıp, fizik alanlarında eserleri ve buluşları vardır. Örneğin Matematikte Pascal
üçgeni olarak geçen üçgeni ilk kullanan kişidir. Ayrıca binom açılımını bulmuştur. Cebir Risaliyesi en
önemli eserlerindendir.

Melikşah rasathanesinde Celali Takvimini geliştirmiştir. Bu takvim Grogeryan(3.330 günde bir hata
veriyor.) takvimine göre daha duyarlıdır. Çünkü 5000 bin günde bir hata vermektedir.
Ömer Hayyam edebiyat tarihindeki yeri de çok önemlidir çünkü Rubai türünün kurucusudur. 200
civarında rubaisi vardır. Ona ününü kazandıran da dilden dile söylenen bu rubaileridir. Birçok batı
ülkesinde dernekleri kurulmuş ve rubailerinin çevirileri yapılmıştır.

Aktiffelsefe

AKTİFFELSEFE

İLKELERİMİZ:

  1. BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

  1. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

  1. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

El-Kindi Kimdir?

El-Kindi

İslam toplumunda Kelam hareketinin yanı sıra bir de felsefe hareketi başlattığı için ilk islam filozofu ünvanını alan kişidir. Soylu bir ailenin çocuğu olarak Küfe'de doğmuştur. Kindi’nin ataları İslam öncesi dönemde Güney Arabistan'ın Kinde bölgesinin yönetimini uzun süre ellerinde bulundurmuşardır. Kindi’nin doğum tarihi net olarak bilinmemekle beraber yapılan araştırmalarda yaklaşık bir tarih tespitine çalışılmıştır. 9. yüzyılın başlarında doğmuş olabileceği söylenmektedir.

Firdevsi

Ebul Kasım Firdevsi İranlı büyük bir şairdir. 934-1020 yıllarında Horasanın Tus şehrinde İran yaşamıştır. Firdevsi İran milliyetçiliğini savunan soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve çok iyi bir eğitim almıştır.
Firdevsi Şehname adında İran milli destanı ile ün kazanmıştır. Şehname hükümdarların hayatlarının ve kahramanlıklarının anlatıldığı eserlerdir. Bu alanda akla gelen ilk şehnamede Firdevsinin Şehnamesidir.
Firdevsi Şehnamede iki tema üzerinde durmuştur. Birincisi İranın bağımsızlığıdır. İkincisi ise toplumda adaletin geliştirilmesi.

Destan başından sonuna kadar mesnevi türünde yazılmış ve 60,000 bin beyittir. Bu yönüyle divan edebiyatını da çok etkilemiştir. Firdevsi bu eseri otuz yılda tamamlamıştır. Destan ilk insanın yaratılışından Arap işgaline yani 10. Yy dönemine kadar geçen zamanı kapsar. Firdevsi İran’ın destansı tarihini ve gerçek bilgileri harmanlayarak Şehnameyi yazmıştır. Bu eseri önemli kılan çok uzun bir zaman dilimini anlatmasıdır. Bütün tarihi gelenekleri ve efsaneleri bir eserde toplanan başka millet yoktur. Firdevsi kaynak olarak İranın sözlü geleneğini ve şehnameleri kullanmıştır.
Şehnamede anlatılan bazı karakterler ve mitolojiler farklı milletlerin mitolojilerinin İran versiyonudur.