1160'ta Sevilla kadısı olmuştur ve hizmeti boyunca Sevilla, Kurtuba ve Fas'ta birçok davaya baktı. Ailesi de kadılık yapmıştır. Farabi, İbni Sina, Gazali gibi büyük İslam bilginlerinin yapıtlarını ve eski Yunan felsefecileri incelemiş ve pek çok kitap ve Aristo'nun eserlerine şerhler-yorumlar ile bir de tıp ansiklopedisi yazmıştır. Eserleri,1200'lerde, Arapça'dan, İbranice'ye ve batı dillerine çevrildi.