Sadi Şirazi İslam alimlerinden ve büyük velilerdendir. Asıl adı Müslihüddin Şeyh Sadi'dir.
1210'da Şiraz'da doğdu, 1291'de Şiraz'da vefat etti. Nizamiye Medresesinde eğitimini tamamlamış ve Suhreverdi’den(İşrakilik İslam ekolu kurucusu) eğitim almıştır. Sadi, devlet başkanları Ebu Bekir adına 1257'de Bostan-Sadiname adlı eserini ve bir yıl sonra aynı şekilde kendisine büyük saygı gösteren Veliaht İkinci Sa'd adına da Gülistan adlı eserini yazdı.

Bu eserleri sayesinde kısa zamanda şöhreti artmıştır..
Gülistan, nesir kısımlar arasına birtakım manzumeler ilavesiyle meydana gelmiş bir önsöz ve 8
bölümden ibarettir.

 

• 1. bölüm hükümdarların hal ve hareketleri;
• 2. bölüm dervişlerin ahlakı;
• 3. bölüm kanaatin fazileti;
• 4. bölüm susmanın faydası;
• 5. bölüm sevgi ve gençlik,
• 6. bölüm takatsizlik ve ihtiyarlık;
• 7. bölüm terbiyenin önemi ve
• 8. bölüm sohbet adabıyla ilgili hikaye ve menkibeleri ihtiva etmektedir.

Bu hikayelerin bir kısmı kendi deneyimlerine, bir kısmı da İslam alimlerinin sohbetlerinde
duyduklarına ve okuduklarına dayanmaktadır. Bütün bölümler sıralanırken birbirleriyle bağlantılıdır.
Nesir ve manzum kısımlar arasında ilgi sağlanmış ve fikirler kısa ve açık bir şekilde ifade edilmiştir.
Hemen hemen bütün dünya kütüphanelerinde Gülistan'ın yazma nüshaları vardır. Eser Avrupa'da ilk defa Latince tercümesiyle birlikte, 1651'de Amsterdam'da yayımlanmıştır. Türkçeye ve birçok doğu ve batı dillerine tercümesi yapılmıştır. Sadi'nin bu eseri birçok kimse tarafından taklit edilmiştir.
Eserleri arasında , Gülistan'dan sonra Sadi'nin manzum eserleri gelmekte ve bunların başında Sadiname bulunmaktadır. Adalet, ihsan, ahlak, mertlik, tevazu, rıza, kanaat, terbiye, şükür, tövbe ve münacat(dua etmek) gibi konuları içine alan 10 bölümden oluşur. Bostan'da hikayeler kısa ve öz olarak yazılmıştır. . Bostan da Gülistan gibi asırlarca İslam aleminde büyük ilgi görmüş, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, birçok yorumu ve tercümeleri yapılmıştır. Sadi'nin külliyatında Bostan'dan sonra yer alan Farsça ve Arapça kasideleri, bir hükümdarın veya devlet erkanının övgülerinden ziyade, onları daima insanlığa adil olmaya davet eden bir nevi nasihatnamedir.

Aktiffelsefe Adana şubesi olarak tarihe iz bırakan tüm filozof ve düşünürleri, özgün bir şekilde kaleme alarak web sayfamızın blog'unda yayınlıyoruz.

Sadi Şirazi'nin Eserleri:
• Gülistan,
• Bostan,
• Takrir-i Dibace,
• Aklu Aşk,
• Nasihat-ül-Müluk,
• Havatin gibi birçok eseri vardır.